การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ ๑, ๒ และเข็มที่ ๓

|

         องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุดร่วมกับอำเภอพัฒนานิคม,โรงพยาบาลพัฒนานิคม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำสุด, คณะกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำสุด บริการให้ความช่วยเหลือสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1, 2 และเข็มที่ 3 แก่ประชาชนในเขตตำบลน้ำสุด กลุ่มอายุ 5-11 ปี กลุ่ม 608 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ในวันที่ 24 มีนาคม 2565