การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด

|