กิจกรรมการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ

|

วันที่ 20 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายวิสูตร บุญเปลี่ยน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ได้เป็นประธานในการประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ซึ่งภายในงานมีการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีการประชุมให้ความรู้ในการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน โดยผู้เข้าร่วมประชุม/กิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.น้ำสุด จำนวน ๒๐ คน