กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

|

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

                   เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร บุญเปลี่ยน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุดพร้อมด้วยพนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด ได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุดประกอบด้วย พนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งสร้างจิตสานึกและสร้างความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบและ ผลกระทบจากการทุจริต โดยในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตร่วมด้วยโดยมีการแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด