ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด

|

เรื่อง ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.น้ำสุด สมัยสามัย สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔