ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลน้ำสุด

|

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายวิสูตร บุญเปลี่ยน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด พร้อมด้วยนางยุพิน นามปัญญา ผอ.รพ.สต.ตำบลน้ำสุด กำนันตำบลน้ำสุด และคณะกรรมการควบคุมโรคตำบลน้ำสุดทุกท่าน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อกำหนดแนวทางในการควบคุมป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และเงื่อนไขการแจกถุงยังชีพในพื้นที่ตำบลน้ำสุด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด