มอบใบประกาศเกียรติคุณ แด่ผู้สูงอายุ 90 ปี “ผู้สูงอายุยืน อายุยืน..เยาว์”

|