ยกเลิกและหยุดการมอบเครื่องอุปโภคในลักษณะถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

|