วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสุด ออกประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีการศึกษา 2565

|

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสุด ออกประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีการศึกษา 2565