สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด

|