องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุดได้บริการ นางสาววาสนา อินทวงษ์ พาทำบัตรประชาชนซึ่งไม่เคยมีบัตรประชาชนมาก่อน

|

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุดได้บริการ นางสาววาสนา อินทวงษ์ พาทำบัตรประชาชนซึ่งไม่เคยมีบัตรประชาชนมาก่อน

โดยได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอพัฒนานิคม ปลัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนทุกท่าน เจ้าบ้าน ม.2

รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ช่วยให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี