อบต.น้ำสุดร่วมกับครูศูนย์เด็กเล็ก เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

|

อบต.น้ำสุดร่วมกับครูศูนย์เด็กเล็ก เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินในวันที่ 18 พ.ค 65 เวลา 9.00 น. ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในมาตรการเปิดเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)