อบต.น้ำสุด ร่วมกับอสม. รพสต.น้ำสุด หยอดทรายอะเบท ณ วัดน้ำสุด ม.1 เพื่อป้องกันการเกิดยุงลายในฤดูฝน

|