แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

|