แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ผอ.กองและหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ

|