โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ถนนสายบ้านนายอำนวย สมหวัง ทางบ้านนางสำเนียง ยี่สาคร

|

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ถนนสายบ้านนายอำนวย สมหวัง ทางบ้านนางสำเนียง ยี่สาคร ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี