โครงการขยายเขตประปาจากท่อเมนประปาหมู่ที่ ๑ บ้านนายมาดี วงมาลัย, บ้านนางสาวอมรา สุวรรณรี และหมู่ที่ ๒ บ้านนายโสภณ ทับศิลป์ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

|