โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้วยลูกรังภายในตำบลน้ำสุดหมู่ที่ ๒, ๓, ๖ และหมู่ที่ ๙ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

|