โครงการปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอย และศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยติดเชื้อ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลน้ำสุด

|